STOWARZYSZENIE

stowarzyszenie w drodzeStowarzyszenie  „W drodze”

Zostało powołane w listopadzie 2012 roku by działać na rzecz kultury, wychowania i podróży, Stowarzyszenie jest organizacją ludzi, którym bliska jest idea podróżowania oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Także – entuzjastów, odnajdujących przygodę w prowadzeniu działalności sportowej i kulturalnej. W swoich szeregach skupia tych, którzy wykazując się pomysłowością, nowatorstwem i konsekwencją w realizacji swoich zamierzeń wykraczają ponad przeciętność.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja różnych form turystyki, rekreacji, sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności:

a)      upowszechnianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa, turystyki, geografii, historii oraz kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

b)      popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego stylu życia,

c)       inspirowanie i organizacja działań w dziedzinie kultury, krajoznawstwa, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu, geografii, historii i dziedzictwa narodowego, mających na celu integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami,

d)      prowadzenie poradnictwa w zakresie organizacji imprez kulturalnych, krajoznawczych, turystycznych i sportowych,

e)      działanie na rzecz upowszechniania aktywnego kontaktu z kulturą fizyczną, sportem, historią, geografią i turystyką,

f)        działanie na rzecz promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia,

g)       udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

h)      działanie na rzecz promocji kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,

i)        upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz działanie mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

j)        promocja i organizacja wolontariatu,

k)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

l)     działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

ł)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

m)   wypoczynku dzieci i młodzieży;

n)    turystyki i krajoznawstwa;

o)    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

p)   pomocy Polonii i Polakom za granicą; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Stowarzyszenie jest organizatorem Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”, którego III edycja zakończyła się
w kwietniu 2013 roku oraz Imprez, prelekcji i wystąpień w Bydgoskim Klubie Podróżnika. Spotkania odbywają się w każdy, co drugi czwartek w budynku K, przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje programy dla dzieci i młodzieży, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczące poznawania Polski i świata, powiązanych z nauką kultury, historii i geografii. Kluczowe będzie wsparcie Polonii w Ameryce Południowej i wymiana młodzieżowa obu kontynentów.