Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu przygotowanego przez Stowarzyszenie „W drodze” i Instytut Turystyki WSG w Bydgoszczy

REGULAMIN KONKURSU

Fotograficznego V Edycja Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”

Fotografie ze świata i Polski 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „W drodze” wraz z Katedrą Turystyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto interesuje się fotografią oraz odczuwa piękno natury, miejsca i krajobrazu oraz obserwuje działalność antropologiczną na przełomie wieków. Zdjęcia mogą przedstawiać pejzaż, a także przemyślenia wakacyjne, podróżnicze, przygody i wrażenia z podróży po Polsce i świecie.

1.    CELE KONKURSU

Celem ogłoszonego konkursu jest zaproszenie do aktywnego uczestnictwa oraz przekazanie swoich prac dla celów poznawczych i budzenia zainteresowania podróżami po kraju, szerzenia wiedzy o jego tradycjach i kulturze, kuchni oraz dzielenia się mitami z różnych miejsc, propagowanie fotografii, jako środka artystycznego wyrazu, stymulowanie wrażliwości na problemy współczesnego świata, a także propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Przekazanie prac do publikacji pozwoli uczestnikom konkursu na przygotowywanie się tematyczne w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i dzielenia się swoimi zainteresowaniami z większą ilością odbiorców. Na podstawie nadesłanych prac zostanie oparta wystawa fotograficzna udostępniona w Galerii Brda w Bydgoszczy podczas V Edycji Festiwalu „Podróżnicy” 24-25 kwietnia 2014.

 

2.    PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Jury oceniająca prace w składzie osób reprezentujących Instytut Turystyki WSG, -Muzeum Fotografii, Stowarzyszenie „W drodze” i Wyższą Szkolę Gospodarki.

 

3.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej organizatora konkursu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. www.podroznicy.byd.pl

 

W konkursie wezmą udział prace przesłane na adres internetowy organizatora (agata.wdrodze@gmail.com lub karolina.wdrodze@gmail.com)  do 31 marca 2015 r., które spełnią następujące wymogi techniczne:
format JPG, rozdzielczość 250-300 dpi (2400×1600 pikseli), maksymalnie 20 MB. Zapisane w formacie JPG. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 prac. Poprzez przesłanie fotografii na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 

Organizator konkursu oczekuje prac mieszczących się w określonej, choć szerokiej tematyce, sugerując podjęcie następujących zagadnień:

– Spojrzenie turysty (obraz turystycznej rzeczywistości)

– Problemy współczesnego świata (to, co nas współcześnie nurtuje i niepokoi)

– Mój zabytek (w przeszłości i teraźniejszości zaczyna się przyszłość)

Do prac wysłanych na konkurs należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej organizatora  www.podroznicy.byd.pl
Zgłoszenie należy przesłać na adres: agata.wdrodze@gmail.com lub karolina.wdrodze@gmail.com wraz ze zgłoszeniem, które powinno zawierać dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr dowodu lub legitymacji szkolnej oraz zgodę na publikację przez organizatorów konkursu dostarczonego materiału zgodnie z prawem autorskim.

4.    TERMINARZ KONKURSU

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 20 lutego 2015, zamknięty z dniem 31 marca 2015. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu na stronie www.podroznicy.byd.pl  . Laureatom zostaną wręczone nagrody podczas Gali przyznania statuetek V Edycji Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”.