STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie „PODRÓŻNICY” powstało w 2018 roku i jest organizacją ludzi – pasjonatów podróżowania, prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia, zapalonych orgtanizatorów wszelkiego typu zachwycających eventów, spotkań z nietuzinkowymi osobami. Ludzi entuzjastów, odnajdujących przygodę w prowadzeniu działalności sportowej i kulturalnej o wielu zainteresowaniach i pasajach. Ludzi, którzy chcą swoją pasją dzielić się z innymi. W swoich szeregach stowarzyszenie skupia ludzi pomysłowych, rzetelnych, optymistycznych, zawsze pozytywnie nastawionych do świata. Ludzi konsekwentnych, dążących do realizacji zamierzeń wykraczają ponad przeciętność.

  Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja różnych form turystyki, rekreacji, sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności:
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa, turystyki, geografii, historii oraz kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, b) popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego stylu życia,
c) inspirowanie i organizacja działań w dziedzinie kultury, krajoznawstwa, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu, geografii, historii i dziedzictwa narodowego, mających na celu integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami,
d) prowadzenie poradnictwa w zakresie organizacji imprez kulturalnych, krajoznawczych, turystycznych i sportowych,
e) działanie na rzecz upowszechniania aktywnego kontaktu z kulturą fizyczną, sportem, historią, geografią i turystyką,
f) działanie na rzecz promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia,
g) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
h) działanie na rzecz promocji kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,
i) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz działanie mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
j) promocja i organizacja wolontariatu,
k) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
l) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
ł) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
m) działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
n) działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
o) organizacja spotkań z ciekawymi osobami
p) oragnizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży
r) organizacja wystaw fotograficznych i wernisaży z autorami
c0zA18841002_1 podroznocy_logo y1dA18880801_1 y1dA18930303_1 YZ0D18920901_1